منسوجات ذخیره کننده انرژی-قسمت دوم

منسوجات و انرژی در بخشهای گذشــته به اســتفاده از الیاف در تجهیزات مربوط به انرژی اشاره شد. در شکل زیر خلاصه ای از کاربرد این الیاف در منســوجات نشــان داده شــده است. در شــکل (الف) پارچه بافته شده به عنوان سلول (DSC) در شکل (ب)، پارچه ذخیره کننده انرژی خورشیدی پلیمری (PSC)، سلول خورشیدی حساس […]

کاربرد فناوری نانو در تکمیل منسوجات خانگی

هرچند استفاده از الیاف نانوکامپوزیتی (حاوی نانوذرات) با کارایی ویژه، بی بافت های از جمله زمینه های بالقوه برای اســتفاده از فناوری نانو در منسوجات خانگی به شمار می آیند، با این وجود، تاکنون فرصتهای عمده ایجاد ارزش از طریق فناوری نانو در منســوجات خانگی، به تکمیل منســوجات خانگی با مواد نانوساختار به منظور محافظت […]

فرایندهای ضد میکروب کردن منسوجات

به منظور ضد میکروب کردن منسوجات از روشهای مختلفی نظیر افزودن ماده ضدمیکروب در مرحله تولید الیاف و یا تکمیل منسوجات استفاده میشود. الیاف مصنوعی ضد میکروب یکی از روشهای تولید الیاف ضـد میکروب، افزودن ترکیبـــات ضد میکــروب در مرحله تولیـــد الیاف می باشــد. در روشهای مختلف تولیــد الیاف نظیر ذوب ریســی، ترریسی، خشک ریسی […]

نانو ذرات ضد میکروب پرکاربرد در صنعت نساجی

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نانوذرات دی اکســیدتیتانیوم از ویژگیهای منحصر به فردی نظیر ثبات و کارایی زیاد، ایمنی و قابلیت تاثیر بر طیف وســیعی از میکروارگانیزمهای بیماریزا برخوردار است. به این منظور از این نانوذرات در مصارفی نظیر خودتمیزشــوندگی، ضدمیکروب و محافظت در برابر پرتوفرابنفش اســتفاده میشود. دیاکسیدتیتانیوم با دارا بودن خاصیت فوتوکاتالیســتی قادر به […]

مواد ضد میکروب مورد استفاده در صنعت نساجی

طبقه بندی متفاوتی از مواد ضد میکروب براساس کارایی، سازوکار فعالیت ضد میکروب و ثبات شستشویی وجود دارد. از آنجایی که مــواد ضدمیکروب (agentsbound) بــه محیــط پیرامــون منســوجات نفوذ نمیکنند، بنابراین احتمال مقاوم شــدن میکروارگانیزمها در برابر این عوامل اندک اســت. همچنین به دلیل پیوند شیمیایی، این گروه از عوامل ضدمیکروب در برابر شستشو مقاومتر […]

هواوی پی ۱۱ و پی ۱۲ در وب‌سایت شرکت سازنده فهرست شدند

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد

تعویض باتری آیفون ۶ پلاس به دلیل کمبود موجودی تا ماه مارس انجام نخواهد شد

دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بیشتر
ads
 • منسوجات ذخیره کننده انرژی-قسمت دوم

  منسوجات و انرژی در بخشهای گذشــته به اســتفاده از الیاف در تجهیزات مربوط به انرژی اشاره شد. در شکل زیر خلاصه ای از کاربرد این الیاف در منســوجات نشــان داده شــده است. در شــکل (الف) پارچه بافته شده به عنوان سلول (DSC) در شکل (ب)، پارچه ذخیره کننده انرژی خورشیدی پلیمری (PSC)، سلول خورشیدی حساس […]
 • منسوجات ذخیره کننده انرژی- قسمت اول

  کاربرد فناوری نانو در برداشت و ذخیره انرژی انــرژی در دنیای متمدن امروز از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. تامین میزان مصــرف فزاینده انرژی، تنها با استفاده از سوختهای فسیلی برگشتناپذیر امکانپذیر نخواهد بود. کاهش میزان مصرف انرژی با استفاده از فناوری های با کارایی بالا و تبدیل سایر انواع انرژی به انرژی الکتریکی پیشنهادهای موثری […]
 • محصولات و لباس های نانویی تجاری

  Nano care و Nano Care2 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پارچـه هـــای بـا نام تجاری Tex-Nano بدون تأثیر نامطلوب بر تـنفس پـــذیری یـا احـساس طبیعـی پارچـه، از ویژگی دفع لکه برخوردار هســتند. شرکت Tex-Nano امتیاز اســتفاده از پارچه های با نام تجاری Nano Care را بـــه شـرکتهـای دیگـر تولیدکننـده پوشـاک نیـز واگـذار کـرده اسـت؛ قطـرات ریخته شده روی این پارچه […]
 • لباس های نانویی را بشناسید

  لباس خودتمیزشونده اصول کار این لباسها از برگ گیاه نیلوفر آبی الهام گرفته شــده اســت که همواره تمیز است. این فرایند برای پوشــاک کودکان، لباس ورزشی یا یونیفورم ها ایده آل است. دو روش برای ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی در منســوجات مورداســتفاده قرار میگیرد. در روش اول نانو ذرات TiO2 (که بر ســطح منســوج قــرار داده […]
 • نحوه تولید غشاء نانو لیفی

  نانو الیاف به صورت الیاف با قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر تعریف مى شوند و با دارا بودن یک بعد خارج از محدوده نانومترى، جزء دسته نانو مواد تک بعدى قرار مى گیرند. نسبت سطح به حجم بسیار بالا، انعطاف بالا در عامل دار کردن سطوح و خواص مکانیکى عالى از قبیل چقرمگى و استحکام […]
 • اهمیت به کارگیری نانو فیلتراسیون

  نانوفیلتراســیون داراى مزایاى بســیارى از قبیل فشــار عملیاتى پایین، شــار بالا، نگهدارى بالاى نمک یون هاى پاییــن و هزینه هاى عملیاتى و نگهدارى چند ظرفیتى و با وزن بالاى ۳۰۰ دالتون، نیاز به ســرمایه گذارى نســبتا پایین اســت. مزیت این غشاء در مقایسه با غشــاءهاى دیگر، اندازه حفره هاى نانومترى است که توانایى حذف ویروس […]
 • فیلترها و انواع آن

  فیلترها موادى متخلخل از جنس پلیمر یا ســرامیک هســتند و فیلتر کردن یا فیلتراسیون ،فرایندى است که در آن یک مایع و یا گاز (سیال) به دلیل اختلاف فشار، اختلاف پتانسیل الکتریکى یا اختلاف غلظت از فیلتر عبور مى کند. با انجام عمل فیلتراســیون، ذراتى که از اندازه حفره هاى فیلتر کوچک تر هســتند، از […]
 • کاربرد فناوری نانو در تکمیل منسوجات خانگی

  هرچند استفاده از الیاف نانوکامپوزیتی (حاوی نانوذرات) با کارایی ویژه، بی بافت های از جمله زمینه های بالقوه برای اســتفاده از فناوری نانو در منسوجات خانگی به شمار می آیند، با این وجود، تاکنون فرصتهای عمده ایجاد ارزش از طریق فناوری نانو در منســوجات خانگی، به تکمیل منســوجات خانگی با مواد نانوساختار به منظور محافظت […]
 • فرایندهای ضد میکروب کردن منسوجات

  به منظور ضد میکروب کردن منسوجات از روشهای مختلفی نظیر افزودن ماده ضدمیکروب در مرحله تولید الیاف و یا تکمیل منسوجات استفاده میشود. الیاف مصنوعی ضد میکروب یکی از روشهای تولید الیاف ضـد میکروب، افزودن ترکیبـــات ضد میکــروب در مرحله تولیـــد الیاف می باشــد. در روشهای مختلف تولیــد الیاف نظیر ذوب ریســی، ترریسی، خشک ریسی […]
 • نانو ذرات ضد میکروب پرکاربرد در صنعت نساجی

  نانوذرات دی اکسید تیتانیوم نانوذرات دی اکســیدتیتانیوم از ویژگیهای منحصر به فردی نظیر ثبات و کارایی زیاد، ایمنی و قابلیت تاثیر بر طیف وســیعی از میکروارگانیزمهای بیماریزا برخوردار است. به این منظور از این نانوذرات در مصارفی نظیر خودتمیزشــوندگی، ضدمیکروب و محافظت در برابر پرتوفرابنفش اســتفاده میشود. دیاکسیدتیتانیوم با دارا بودن خاصیت فوتوکاتالیســتی قادر به […]
صفحه 1 از 712345 » ...آخرین »